• PIOTR GROSS Sp. z o.o.
  • ul. Masarska, nr 13, lok. B4
  • 31-534 Kraków
  • NIP: 6751603400
  • REGON: 367960460
  • KRS: 0000690084

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł