Piotr Gross

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.